ธงชาติประจำประเทศเมียนมาร์หรือพม่า

พม่า

ธงชาติประจำประเทศเมียนมาร์หรือพม่า

พม่า

 

 

สำหรับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย และเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างช้านาน อย่างประเทศเมียนมาร์หรือพม่านั้น ได้มีธงชาติสัญลักษณ์ประจำประเทศ ซึ่งมีลักษณะดังนี้

ธงชาติของประเทศเมียนมาร์มีลักษณะเป็นรูปสามสี และมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในนั้น แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน พื้นสีเหลือง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับกันลงมาจากบนลงล่าง ตรงกลางธงชาตินั้น มีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ ซึ่งมีความหมายของสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์ของธงชาติ ดังนี้

สีเขียว มีความหมายถึง สันติภาพ ความสงบสุข และความอุดมสมบูรณ์ของประเทศเมียนมาร์

สีเหลือง มีความหมายถึง ความรักและสามัคคี

สีแดง มีความหมายถึง ความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวและความเข้มแข็ง เด็ดขาด

ดาวสีขาว ตรงกลางธง มีความหมายถึง สหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ

ธงชาตินั้นเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของประเทศต่าง ๆ เราต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของประเทศในประชาคมอาเซียนของเรา การได้ศึกษาและมีความรู้เบื้องต้นนี้จะช่วยทำให้เราสามารถปรับตัวและรู้เท่าทันเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคของประชาคมอาเซียนด้วย


Related News

  • ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์
  • ธงชาติประเทศมาเลเซีย
  • ธงชาติประเทศสิงค์โปร์
  • ธงชาติเวียดนาม
  • ธงชาติประเทศกัมพูชา หรือเขมร
  • ธงชาติประจำประเทศเมียนมาร์หรือพม่า
  • ธงชาติประเทศบรูไนดารุสซาลาม
  • ธงชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • Comments are Closed