ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์

ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์

 

ประเทศที่มีหมู่เกาะมากที่สุด ในอาคเนย์ คือฟิลิปปินส์ และประเทศฟิลิปปินส์นั้นได้มีธงชาติที่สื่อสารให้คนทั่วโลกได้รับรู้ โดยมีลักษณะธงชาติเป็นรูปธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นของธงนัน้ เป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว และภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมรอบด้วยดาวห้าแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม

โดยรูปเหล่านี้นั้น มีลักษณะเป็นสีทอง ส่วนพื้นที่ที่เหลือของธงนั้น เป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธง ครึ่งบนพื้นเป็นสีน้ำเงิน ครึ่งล่างเป็นพื้นสีแดง แต่หากแถบทั้งสองสีนั้น สลับตำแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่ด้านบน และแถบสีน้ำเงินนั้นอยู่ด้านล่าง จึงเป็นการสื่อให้เห็นว่า ประเทศฟิลิปปินส์นั้น อยู่ในภาวะสงคราม โดยสามเหลี่ยมสีขาวเป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาคและภราดรภาพ และสีรวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในธงชาตินั้นมีความหมายดังนี้

พื้นสีน้ำเงิน มีความหมายว่า สันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรม

พื้นสีแดง มีความหมายว่า ความจงรักภักดีที่มีต่อชาติและความมีคุณค่า

รูปดวงอาทิตย์มีรัศมีแปดแฉก หมายถึงแปดจังหวัดแรกของประเทศฟิลิปปินส์ อันได้แก่ จังหวัดบาตังกาส จังหวัดบูลาคัน จังหวัดคาวิเต จังหวัดลากูนา จังหวัดมะนิลา จังหวัดนูเอวา เอคิยา จังหวัดปัมปังกา และจังหวัดตาร์ลัค ซึ่งเป็นการพยายามเรียกร้องเอกราชจากประเทศสเปน และทางฝ่านสเปนได้มีการบังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่เหล่านั้น เมื่อเริ่มเหตุการณ์ปฏิวัติฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ.2439

รูปดาวสามดวง หมายถึง การแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิสายัน


Related News

  • ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์
  • ธงชาติประเทศมาเลเซีย
  • ธงชาติประเทศสิงค์โปร์
  • ธงชาติเวียดนาม
  • ธงชาติประเทศกัมพูชา หรือเขมร
  • ธงชาติประจำประเทศเมียนมาร์หรือพม่า
  • ธงชาติประเทศบรูไนดารุสซาลาม
  • ธงชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • Comments are Closed