ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

 

ประเทศที่เป็นหมู่เกาะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยอีกหนึ่งประเทศ นั่นก็คือ ประเทศอินโดนีเซีย และมีธงชาติที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ หรือที่เรียกกันว่า ซังเมราห์ปูติห์ (Sang Merah Putih ) ซึ่งมีสีขาว-สีแดง เป็นธงที่มีต้นแบบมาจากธงประจำอาณาจักรมัชปาหิต ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 โดยมีลักษณะของธงที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีขนาดกว้าง 2 ส่วน ขนาดยาว 3 ส่วน และมีพื้นธงแบ่งออกเป็นสองส่วนตามแนวนอน

โดยมีการให้ความหมายของธงสัญลักษณ์เอาไว้ดังนี้

สีแดง มีความหมายว่า ความกล้าหาญและความมีอิสรภาพ

สีขาว มีความหมายว่า ความบริสุทธิ์ยุติธรรม

ประเทศอินโดนีเซียนั้น เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ และเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่และเข้มแข็ง การเข้าร่วมในกลุ่มประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ จึงเหมือนเป็นการจับมือรวมกลุ่มกันเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนของเราให้ยิ่งใหญ่ในสายตานานาอารยประเทศในโลกด้วย


Related News

  • ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์
  • ธงชาติประเทศมาเลเซีย
  • ธงชาติประเทศสิงค์โปร์
  • ธงชาติเวียดนาม
  • ธงชาติประเทศกัมพูชา หรือเขมร
  • ธงชาติประจำประเทศเมียนมาร์หรือพม่า
  • ธงชาติประเทศบรูไนดารุสซาลาม
  • ธงชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • Comments are Closed