ธงชาติประเทศไทย

ประเทศไทย

ธงชาติประเทศไทย

ประเทศไทย

 

ประเทศไทย หรือ สยาม นั้น มีธงประจำชาติ ที่เรียกว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธงชาติด้วยกัน 3 สี คือสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน โดยภายในธงชาตินั้น ได้แบ่งออกเป็น 5 แถบ แถบด้านในสุดเป็นสีน้ำเงินถัดมาเป็นด้านนอกทั้งด้านบนและด้านล่างเป็นสีขาว และสีแดงตามลำดับ โดยแถบสีน้ำเงินด้านในสุดนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เท่า ซึ่ง ความหมายของธงไตรรงค์นั้น มีความหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามสถาบันของประเทศไทย นั่นก็คือ

สีแดง มีความหมายถึง ชาติ ซึ่งก็คือตัวแทนของคนไทยทั้งชาติ

สีขาว มีความหมายถึง ศาสนา ซึ่งประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

สีน้ำเงิน มีความหมายถึง พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติ

ซึ่งสีทั้ง 3 สีนี้เอง เป็นที่มาของการเรียกชื่อธงว่า ธงไตรรงค์นั่นเอง ซึ่งไตรแปลว่า สาม รงค์แปลว่า สี และในพระราชนิพนธ์ เครื่องหมายแห่งไตรรงค์ ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี พ.ศ.2464 ได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์เอาไว้ว่า

สีแดงนั้น หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ

สีขาวนั้น หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนา และธรรมมะ

สีน้ำเงินนั้น หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์

และถึงแม้ว่านิยามดังกล่าวนั้นจะไม่ใช่คำอธิบายที่ทรงประกาศให้ใช้กันอย่างเป็นทางการ แต่ว่าทั้งสามสิ่งนี้คืออุดมการณ์รัฐที่พระองค์ได้ทรงทำการปลูกฝัง เพื่อให้คนไทยเกิดความสำนึกในความเป็นชาตินิยมมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ด้วย


Related News

  • ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์
  • ธงชาติประเทศมาเลเซีย
  • ธงชาติประเทศสิงค์โปร์
  • ธงชาติเวียดนาม
  • ธงชาติประเทศกัมพูชา หรือเขมร
  • ธงชาติประจำประเทศเมียนมาร์หรือพม่า
  • ธงชาติประเทศบรูไนดารุสซาลาม
  • ธงชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • Comments are Closed